10 ข้อควรระวังก่อนตัดสินใจประกอบธุรกิจ

📌10 ข้อควรระวังก่อนตัดสินใจประกอบธุรกิจ

🌟มาดูกันนะคะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจประกอบธุรกิจ มีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรที่จะต้องระวังไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับธุรกิจในอนาคตได้นะคะ

1. การเลือกรูปแบบของธุรกิจ

◾️การเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถจำกัด ความรับผิดชอบ ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และเสียภาษีอากรในอัตราที่เหมาะกับธุรกิจ

- กิจการเจ้าของคนเดียว - ห้างหุ้นส่วนสามัญ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด

- บริษัทจำกัด - บริษัทมหาชนจำกัด

2. การเลือกประเภทธุรกิจ

◾️ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ โอกาส การตอบสนองของตลาด ความถนัดและความชำนาญของตนเอง ความเป็นมืออาชีพเป็นหัวใจสำคัญ

3. การทำข้อตกลง สัญญา

◾️การทำสัญญานอกจากเป็นข้อตกลงในการทำธุรกิจยังมีผลผูกพันกับธุรกิจ ควรปรึกษาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ อ่านสัญญาและพิจารณาเนื้อหาอย่างครบถ้วนก่อนลงลายมือชื่อในสัญญา

4. ด้านภาระภาษีอากร

◾️ควรทำความเข้าใจโครงสร้างทางภาษีอากรเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เสียภาษีให้ครบถ้วนทุกชนิดที่กฎหมาย หาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในการวางโครงสร้างภาษีและระบบเอกสาร วางแผนและกลยุทธ์ทางภาษีเพื่อเสียภาษีอย่างเหมาะสมโดยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

5. ด้านการทำบัญชี

◾️บันทึกข้อมูลธุรกิจเพื่อเป็นข้อมูลทางบัญชีที่ครบถ้วน และเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีทุกชนิดนั้นสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ เพื่อสามารถวัดผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ลดความเสี่ยงธุรกิจ

6. กฎหมายแรงงานและคุ้มครองแรงงาน

◾️ควรทำความเข้าใจ กฎหมายแรงงานเบื้องต้น ทำสัญญาจ้างแรงงานเมื่อมีพนักงาน กำหนดระเบียบพนักงานและ สวัสดิการพนักงาน ทำประมาณการเงิน การจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด

7. ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า

◾️ควรตรวจสอบการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิ หาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้รัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจ

8. ทำเลที่ตั้ง

◾️สถานที่ตั้งทั้งสถานที่ทำงานและ Website ที่เหมาะสมหาง่าย ช่วยให้ธุรกิจมีความสะดวก รวดเร็ว ทั้งการหาพนักงานและติดต่อธุรกิจ

9. เงินลงทุน

◾️หาแหล่งเงินทุน แหล่งเงินสนับสนุนธุรกิจ ทั้ง จากภาครัฐและเอกชน ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้รวดเร็ว และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดีขึ้น

10. การชำระหนี้และการล้มละลาย

◾️การวางแผนธุรกิจล่วงหน้า และการวางแผนการเงิน ประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า ช่วยลดโอกาสที่ธุรกิจจะผิดนัดชำระหนี้หรือล้มละลาย

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร