สมาชิก

ราชิต ไชยรัตน์
CEO, CNR & ACCREVO
นวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์
G.M. CNR & CMO.ACCREVO
จำเริญ จำเริญวิทวัส
CTO
ณัฐวัฒน์ อภิชาติธนสิทธิ์
Business Development Accrevo
เจริญวุฒิ วิวิธเรืองรอง
Marketing Officer
กฤติยาณี ฉัตรพิพัฒนผล
Sale & Marketing
ปภัสสร ศุขประดิษฐ์
Administrative
ภควัต ปิ่นเวหา
Developer
จุรีรัตน์ สุลัญชุปกร
Developer
ชนิสร วารี
QA