ส่วนประกอบของงบการเงินในกิจการ

📊ส่วนประกอบของงบการเงินในกิจการ


งบการเงิน คือ รายงานทางการเงินและบัญชีที่มีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการในแต่ละงวดบัญชี

🟠โดยงบการเงินของกิจการประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

1.งบแสดงฐานะทางการเงิน หรือ งบดุล

◾️งบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ เพื่อให้ทราบว่ากิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร มีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน เท่าไหร่

(สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน)

2.งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรือ งบกำไรขาดทุน

◾️งบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่ สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

3.งบกระแสเงินสด

◾️งบการเงินที่แสดงถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในรอบระยะเวลาหนึ่ง มี 3 กิจกรรม คือ

3.1 กิจกรรมดำเนินงาน

3.2 กิจกรรมลงทุน

3.3 กิจกรรมจัดหาเงิน

4.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ

◾️งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของกิจการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

5.หมายเหตุประกอบงบการเงิน

◾️รายงานที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและนโยบายการบัญชี และข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน

นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ต้องอ่านก่อนที่จะดูงบการเงินในการประกอบธุรกิจ คือ

📃รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี เพื่อดูว่าผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินนั้นๆ

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัลที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

☑️ ☑️สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️ ☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

➡️ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร