อากรแสตมป์ (E-Stamp) ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งในรูปแบบการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของกรมสรรพากรอากรแสตมป์ (E-Stamp) ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ หนึ่งในรูปแบบการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลของกรมสรรพากร

เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ประหยัดเวลา ลดการจัดทำเอกสารด้วยกระดาษให้กับผู้ประกอบการ

➡️โดยปัจจุบันกำหนดให้ 5 ตราสาร ต่อไปนี้

1.จ้างทำของ

2.กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร

3.ใบมอบอำนาจ

4.ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัท

5.ค้ำประกัน

สามารถชำระอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

📲ซึ่งสามารถยื่นชำระได้ที่

1.เว็บไซต์ของกรมสรรพากรโดยใช้ชื่อผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการยื่นแบบแสดงภาษีทางเว็บไซต์

2.ทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากร ซึ่งต้องทำตามขั้นตอนที่ทางกรมสรรพากรกำหนดเท่านั้น

⏱ระยะเวลาและช่องทางการชำระเงิน

ต้องยื่นขอเสียอากรและชำระเงินอากร “ก่อนกระทำตราสาร” หรือ “ภายใน 15 วัน” หลังจากกระทำตราสาร ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ชำระเข้าทางธนาคารของกรมสรรพากร

➡️เมื่อได้ชำระค่าอากร และกรมสรรพากรได้ออก

✔️รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์

✔️ใบเสร็จรับเงินที่ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

✨ถือว่า “ปิดแสตมป์” สมบูรณ์แล้ว ให้นำรหัสรับรองและใบเสร็จรับเงินไปอ้างอิงเพื่อแสดงว่าตราสารอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ปิดแสตมป์สมบูรณ์แล้วค่ะ

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร