บัญชีชุดเดียว คืออะไร ? ทำไมเจ้าของกิจการ SMEs จำเป็นต้องทำบัญชีชุดเดียว

🌟บัญชีชุดเดียว คืออะไร ? ทำไมเจ้าของกิจการ SMEs จำเป็นต้องทำบัญชีชุดเดียว ??


📊บัญชีชุดเดียว

เป็นแนวทางจากภาครัฐที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้อง กับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพียงชุดเดียว


➡️ข้อดีในการทำบัญชีชุดเดียว

• ช่วยวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจ

• งบการเงินน่าเชื่อถือ

• ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

• เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

➡️การจัดทำบัญชีชุดเดียว

1.กิจการต้องมีผู้ทำบัญชี ตั้งแต่วันเริ่มทำบัญชี

• ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน

• ทำการปรับปรุงบัญชีเมื่อพบข้อผิดพลาดทางบัญชี

• จัดทำงบการเงินให้ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

**ยกเว้น งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท

สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท

แต่ต้องมีผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ตรวจสอบงบการเงิน


2.กิจการต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารบัญชีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันปิดบัญชี


3.เอกสารประกอบการจัดทำบัญชีชุดเดียว


บัญชี ประกอบด้วย

• บัญชีรายวัน (5 เล่ม : ซื้อ/ขาย/จ่าย/รับ/ทั่วไป)

• บัญชีแยกประเภท

• บัญชีสินค้า

• บัญชีอื่นๆตามความจำเป็นในการทำบัญชีของธุรกิจ


งบการเงิน ประกอบด้วย

• งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)

• งบกำไรขาดทุน

• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

• งบกระแสเงินสด (ถ้ามี)

• งบการเงินรวม (ถ้ามี)

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร