ประโยชน์ในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

🌟ประโยชน์ในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ


การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆ ทั้งต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในอีกหลายมิติ

🏢ประโยชน์ต่อบริษัท

1. แหล่งระดมเงินทุนระยะยาว

▪️สามารถระดมทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนหรือขยายธุรกิจในระยะยาว โดยปราศจากดอกเบี้ยและภาระการชำระคืนเงินต้น

▪️สามารถขายหุ้นได้ในวงกว้าง โดยสามารถระดมทุนจากนักลงทุนหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

▪️เพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น หรือใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ภายหลังเข้าจดทะเบียน

▪️มีความยืดหยุ่นในการปรับโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนการเงินของกิจการให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจ ฐานะการเงินและการลงทุนของบริษัท

2. ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ

▪️เสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ เพราะการเข้าจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

▪️ทำให้บริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึ้น

3. โอกาสทางธุรกิจ

▪️เพิ่มโอกาสในการหาและเข้าร่วมลงทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวและเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

4. การบริหารเงินแบบมืออาชีพและการดำรงอยู่ของกิจการในระยะยาว

▪️เปลี่ยนจากการบริหารธุรกิจแบบครอบครัวมาเป็นการบริหารงานแบบมืออาชีพและมีกรรมการภายนอกเข้ามาช่วยดูแล

▪️มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

▪️มีระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

▪️มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมากขึ้น

5. ความภาคภูมิใจของบุคลากร

▪️ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทำให้บุคลากรของบริษัทเกิดค่านิยมร่วม (shared value) และความภาคภูมิใจ

▪️เพิ่มความสามารถในการดึงดูดมืออาชีพเข้าร่วมงาน รักษาพนักงาน และสามารถให้ผลตอบแทนที่สร้างแรงจูงใจและความมีส่วนร่วมในกิจการ เช่น โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program: EJIP) และโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กรรมการและพนักงานของบริษัท (Employee Stock Ownership Plan: ESOP)

🤝ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

1. จัดสรรผลประโยชน์ภายในครอบครัว

▪️ทำให้การจัดสรรผลประโยชน์เป็นไปอย่างมีระบบและโปร่งใส การบริหารจัดการ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้คณะเดียว และมีการรายงานผลเป็นระบบ ลดความขัดแย้งภายในครอบครัว

▪️โครงสร้างธุรกิจและทรัพย์สินชัดเจน ประเมินมูลค่าได้

2. เสริมสร้างสภาพคล่อง

▪️ผู้ถือหุ้นสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็นเงินสดได้สะดวก

3. มูลค่าหุ้น

▪️ทราบมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นตามความต้องการของตลาด และใช้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมได้

4. ทางเลือกในการลงทุน

▪️เพิ่มทางเลือกการลงทุน

5. ความคุ้มครองในการลงทุน

▪️เพิ่มความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองในการลงทุนจากกฎระเบียบในการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ และการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

6. สิทธิประโยชน์ทางภาษี

▪️บุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี

👩‍💼ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. เจ้าหนี้

▪️ลดความเสี่ยง เพิ่มความเชื่อมั่น

2. สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

▪️การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจคำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบมากขึ้น

3. ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย

▪️เพิ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าตลาด และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

.

➡️หากคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชีออนไลน์ หรือตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ AccRevo สามารถช่วยคุณได้

.

🔶ง่าย ครบ จบ! เรื่องการทำบัญชี

.

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ

วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัล

ที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

.

➡️ ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line > https://page.line.me/accrevo

Facebook : https://www.facebook.com/accrevo

Instagram : www.instagram.com/accrevo_ai/

Youtube chanel : https://bit.ly/accrevo

Tiktok : https://bit.ly/accrevochannel

โทร : 096-297-4566

Website : www.accrevo.com

.

☑️☑️ สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร