คำอธิบายประกอบการกรอกแบบ Disclosure form ตามกฎหมายการรายงาน Transfer pricing

ซึ่งผู้มีหน้าที่ยื่นแบบรายงานฯ ได้แก่

1.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถือหุ้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

2.ผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

3.นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน การจัดการ หรือการควบคุมที่ทำให้นิติบุคคลหนึ่งไม่สามารถดำเนินการตามอิสระจากอีกนิติบุคคลหนึ่งตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

   
สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1lOpXFmIGqLDaelUv22q1iSxTHzBwlqfp

ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ/ค่ะ 

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร