Internal Audit การตรวจสอบภายในคืออะไร?

🟠Internal Audit หรือ การตรวจสอบภายใน คืออะไร ???


👉Internal Audit คือ การให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินการขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบระเบียบ

เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถให้คุณค่าแก่ฝ่ายบริหารและกิจการ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรได้ตระหนักรู้ และปรับกระบวนการจัดการและการดำเนินงานให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป อันจะช่วยให้ฝ่ายบริหารมั่นใจได้ว่ากิจการภายใต้ความรับผิดชอบดูแลนั้นดำรงคุณภาพที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจที่คาดหวังได้

🌟ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน

1. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี

▪️เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

▪️ทำให้องค์กรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใส และความสามารถตรวจสอบได้

3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

▪️ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

🧐ประเภทของการตรวจสอบภายใน

1. การตรวจสอบการดำเนินงาน

▪️เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีความมั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดี และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

▪️เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการที่กำหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม

ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย

2.1 ความมีประสิทธิภาพ = มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรสำหรับแต่ละกิจกรรมสามารถ สร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างคุ้มค่า

2.2 ความมีประสิทธิผล = การจัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

2.3 ความคุ้มค่า = มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

▪️เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่กำหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร

4. การตรวจสอบทางการเงิน

▪️เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินการควบคุมภายในของระบบต่างๆ ว่าเพียงพอในการป้องกันการรั่วไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่างๆได้

5. การตรวจสอบสารสนเทศ

▪️เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูลที่ได้จากการ ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

6. การบริการให้ความเห็นทางวิชาชีพในเรื่องต่างๆ

▪️การตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ ประพฤติผิดมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไข หรือ เสนอแนะมาตรการป้องกัน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่ควรมีอำนาจสั่งการหรือมีอำนาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระใน กิจกรรมที่ตนตรวจสอบ

👉ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วนได้แก่

1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่ายบริหาร

▪️ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร

▪️ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็น ในการตรวจสอบ จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ตรวจสอบไม่ควรไปเป็นกรรมการใดๆในองค์กรที่ต้องทำการตรวจสอบ

.

➡หากคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชีออนไลน์

หรือตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ AccRevo สามารถช่วยคุณได้

.

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ

วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัล

ที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

➡️ ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line > https://page.line.me/accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 096-297-4566

Website : www.accrevo.com

.

☑️☑️ สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFEบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร