มาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2563


การระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก จึงทำให้คณะรัฐมนตรีมีมาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2563

โดยมาตรการภาษี ดังกล่าว ได้แก่

1.ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายใน มีนาคม 2563 เป็น มิถุนายน 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน

2.หักค่าใช้จ่ายจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศได้ 2 เท่าของรายจ่ายจริง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวคม 2563

3.หักค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม ได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายจริง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวคม 2563

4.ลดอัตราภาษีสรรพาสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน(เที่ยวบินในประเทศ) จาก 4.726 บาท/ลิตร เป็น 0.20 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร