ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

📊ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ


การดำเนินธุรกิจต้องมีความเข้าใจในเรื่องภาษีอากร จึงจะทำให้ไม่มีความเสี่ยงในการกระทำผิดตามกฎหมายภาษีอากรจึงเป็นเหตุให้นักบัญชีต้องเรียนรู้และมีความสามารถในการปรับใช้เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้กิจการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

👉โดยปกติธุรกิจจะมีภาษีที่เกี่ยวข้อง 5 ประเภท ดังนี้

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

(1) การหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย

(2) การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย

ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แตกต่างกันไป นักบัญชีจึงต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจประเภทของรายจ่ายที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจการที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามแบบที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

นักบัญชีที่รับผิดชอบในกิจการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องทำความเข้าใจข้อกำหนดตามกฎหมายและปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ถูกต้อง

▪️ใบกำกับภาษีขายต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด

▪️การจัดทำใบกำกับภาษีจะต้องออก ณ จุดรับผิดภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น

▪️เข้าใจเกี่ยวกับภาษีซื้ออย่างถูกต้องครบถ้วน

▪️ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ เพื่อใช้สิทธิได้ หากไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

▪️จัดทำรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถูกต้องตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

▪️การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้อง ทันเวลา

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

▪️จัดเป็นรายการประเภทค่าใช้จ่ายในงบการเงินของกิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้ชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะพร้อมกับภาษีที่จ่ายให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกร้อยละ 10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะ

4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

▪️เป็นภาษีอากรประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร โดยมี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เป็นผู้เสียภาษี ซึ่งปัจจุบัน อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุดอยู่ที่ 20% โดยมี กรมสรรพากร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บ

5. อากรแสตมป์

▪️เมื่อมีการเบิกใช้หรือจ่ายชำระกิจการก็บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้

.

.

➡หากคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชีออนไลน์ หรือตัวช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ AccRevo สามารถช่วยคุณได้

.

🔶ง่าย ครบ จบ! เรื่องการทำบัญชี

.

📊สนใจผู้ช่วยวางแผนโครงสร้างธุรกิจ

วางแผนภาษีและเครื่องมือจัดการธุรกิจดิจิทัล

ที่ตอบโจทย์ ติดต่อ AccRevo ได้เลยค่า

.

.

➡️ ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line > https://page.line.me/accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com

.

☑️☑️ สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร