มาตรการรักษาระดับการจ้างงานให้แก่ธุรกิจ SMEs “หัวละ 3,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน”

📃มาตรการรักษาระดับการจ้างงานให้แก่ธุรกิจ SMEs “หัวละ 3,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน”

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน และพิจารณาแนวการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการในส่วนของรายได้จากเงินอุดหนุน

🌟หลักเกณฑ์-คุณสมบัติ

✅นายจ้างภาคเอกชนใน ระบบประกันสังคม

✅มีการจ้างลูกจ้าง สัญชาติไทย ไม่เกิน 200 คน

✅ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ต.ค. 2564 (20 ต.ค. - 20 พ.ย. 64)

✅นายจ้างต้องรักษาการจ้างงาน ไม่ต่ำกว่า 95% ระหว่างร่วมโครงการ

✅กรณีจ้างงานเพิ่ม ได้รับเงินอุดหนุนตามจำนวนจ้างงานจริง ไม่เกิน 5% ของจำนวนลูกจ้าง ณ วันเริ่มโครงการ

🌟เงื่อนไขการจ่ายเงิน

✅จ่ายเงินอุดหนุน 3,000 บาท/คน/เดือน

✅รับเงินอุดหนุน 3 เดือน (30 พ.ย.64 / 30 ธ.ค.64 / 31 ม.ค.65)

“มาตรการนี้คาดว่าจะรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 ราย ที่มีสถานประกอบการจำนวน 480,122 แห่ง และจะสามารถรักษาการจ้างงานลูกจ้างได้จำนวน 5,040,176 คน”

.

ที่มา : มติคณะรัฐมนตรี


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร