คำชี้แจง กรณีนิติบุคคลไม่จัดการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

📌 คำชี้แจง กรณีนิติบุคคลไม่จัดการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด


ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 สำหรับการจัดการประชุมนิติบุคคลภายใต้ประกาศของจังหวัด เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้นิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า

และหอการค้าที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้กำหนด

จัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ แต่มีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไป ให้เลื่อน

การประชุมครั้งใหม่ไม่เกิน ๑ เดือนนับจากวันประชุมที่กำหนดไว้เดิม และให้ดำเนินการชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถ

จัดประชุมได้ภายในระยะเวลาตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.co.th

เมนูการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Registration) ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เพื่อขอขยายระยะเวลาการจัดประชุมนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอชี้แจงว่ามีนิติบุคคลที่ใช้สิทธิตามมาตรการข้างต้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จำนวน

มากถึง ๑๒๓.๗๘๔ ราย อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีนิติบุคคลบางส่วนปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดประชุมครั้งใหม่

ตามมาตรการที่กำหนดแล้ว แต่ชี้แจงเหตุผลการจัดประชุมภายในระยะเวลาตามกฎหมายผ่านระบบจดทะเบียน

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e Registration) ไม่ได้ จึงเกิดฐานความผิดกรณีนิติบุคคลไม่จัดการประชุมภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ดังนั้น หากนิติบุคคลมีความประสงค์ขอชี้แจงเหตุขัดข้องดังกล่าว สามารถยื่นหนังสือ

ชี้แจงเหตุผลพร้อมเอกสารหลักฐานยืนยันข้อขัดข้องได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพิจารณา

เป็นรายกรณีๆ ไป

(ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุขัดข้อง คลิก : https://www.dbd.go.th/download/legal_file/dbd_law_expmeeting_final_641006.pdf )

๖ ตุลาคม ๒๕๖๔


#AccRevo

#สำนักงานบัญชีดิจิทัล

#DBD

#กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร