วงจรเงินสด

♻️ วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle)

◾ รอบระยะเวลาที่กิจการได้รับสินค้า ขายสินค้า และได้รับเงินจากลูกค้า เทียบกับระยะเวลาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้า


💸 วงจรเงินสด = ระยะเวลาขายสินค้า + ระยะเวลาเก็บหนี้ - ระยะเวลาชำระหนี้

🌟 ค่าที่ได้

🟢 วงจรเงินสดยิ่งสั้นยิ่งดี (มีค่าน้อย) แสดงว่า กิจการมีสภาพคล่องสูง สามารถขายสินค้าและเก็บเงินจากลูกหนี้ได้เร็ว เมื่อเทียบกับระยะเวลาในการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้

🔴 วงจรเงินสดมีค่ามาก แสดงว่า กิจการต้องชำระหนี้เร็วกว่าการขายสินค้า และเก็บเงินจากลูกหนี้ จะทำให้เงินสดในกิจการลดลงอาจจำเป็นต้องหาเงินทุนหมุนเวียนมาเพิ่ม

➡ ค่าที่ควรเป็น วงจรเงินสดควรมีค่าน้อย

📈 วงจรเงินสดที่ดี คือ มีระยะสั้น

✅ ลดระยะเวลาการขายสินค้า

✅ ลดระยะเวลาการเก็บหนี้

✅ ยืดระยะเวลาการชำระหนี้


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร