โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ก้าวทัน SMEs ไทย ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง"

กรมสรรพากรได้อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ก้าวทัน SMEs ไทย ภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง"

ให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป และประเภททั่วไประดับปฏิบติงานขึ้นไป ที่ต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs รวมถึงความรู้ทางภาษีสำหรับ

ธุรกิจ SMEs เนื่องจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลจึงจำเป็นต้องพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจทั้งในเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ SMEs ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับ

เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล และรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ "ไทยแลนด์ 4.0" อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพากร ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561-2564 ด้านพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร