มาตราการภาษี ช่วยผู้ประกอบการโรงแรม


มาตราการภาษีช่วยผู้ประกอบการโรงแรม

พระราชกฤษฎีกา : ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 698)พ.ศ. 2563

กรมสรรพากร มีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนา ปรับปรุง ต่อเติม หรือขยายกิจการของโรงแรมสามารถนำรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารและเฟอร์นิเจอร์ (Built-in) มาใช้เป็นรายจ่ายของกิจการได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายจริงได้ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563) และต้องพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การใช้สิทธิทางภาษี

หักรายจ่ายจริง 100 % ของผู้ประกอบการโรงแรม สามารถนำมาหักภาษีเพิ่ม 50%

*สำหรับโรงแรมที่พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารและเฟอร์นิเจอร์

เงื่อนไขสำหรับมาตรการภาษีช่วยผู้ประกอบการโรงแรม

1.โรงแรมต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย

2.ต้องไม่ได้รับสิทธิทางภาษีตามมาตรการอื่นร่วมด้วยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

3.ต้องไม่นำทรัพย์สินที่ทำการพัฒนา ปรับปรุงหรือต่อเติมของโรงแรมไปใช้ในกิจการอื่น

4.มีการจัดทำแผนการลงทุนและแผนการจ่ายเงินพร้อมทั้งแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรบริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร