แนวปฏิบัติการยื่นงบการเงิน ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

?สรุปการดำเนินการตามมาตรการการยื่นงบการเงินของนิติบุคคลตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


1️⃣นิติบุคคลที่ต้องยื่นงบการเงินตาม พรบ. การบัญชี 2543 มี 5 กลุ่ม คือ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมค้า


2️⃣หลักในการยื่นงบการเงินของนิติบุคคลทั้ง 5 กลุ่ม (กรณีสถานการณ์ปกติ) - ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมค้า > ยื่นภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี – บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด มีขั้นตอนในการยื่นงบการเงิน 2 ขั้นตอน ตามพ.ร.บ. การบัญชี 2543 ซึ่งเกี่ยวโยงถึงการประชุมผู้ถือหุ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ คือ

(1) ต้องจัดประชุมสามัญเพื่ออนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย CPA แล้ว ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี (เป็นไปตาม ป.พ.พ.)

(2) หลังประชุมอนุมัติงบการเงินแล้วต้องยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือนนับแต่วันประชุม (พรบ.การบัญชี)


?มาดูแนวปฎิบัติการยื่นงบการเงินในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดของนิติบุคคลทั้ง 5 กลุ่มกันนะคะว่ามีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างไร (ตามประกาศกรมฯ 2 ฉบับ)


- กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมค้า

*หากได้ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาตามข้างต้นแล้ว จะไม่มีโทษตามกฎหมาย


-กรณีบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

*หากได้ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาตามข้างต้นแล้ว จะไม่มีโทษตามกฎหมาย

 

-สมาคมการค้าและหอการค้า มีกรอบระยะเวลาการยื่นงบการเงินตอ่กรมฯ ก่อนและหลังโควิด ดังนี้ 


*หากได้ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาตามข้างต้นแล้ว จะไม่มีโทษตามกฎหมาย


วิธีการยื่นหนังสือชี้แจงเหตผุลในการจดัประชุมล่าช้าของบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า มี 3 วิธี ดังนี้
?พร้อมตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในกรณีที่ต้องยื่นงบการเงินล่าช้าค่ะทุกท่านสามารถกรอกข้อมูลใน www.dbd.go.th หัวข้อ

"แบบฟอร์มชี้แจงกรณีได้รับผลกระทบจากการจัดประชุมจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19" ได้นะคะ


หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1znHYoPMjonqMxWJV8A-OUTtT3O57T7Kq/view?usp=sharing

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร