รู้หรือไม่ เป็นดาราต้องเสียภาษีอย่างไร ?


🤔รู้หรือไม่ เป็นดาราต้องเสียภาษีอย่างไร ?

👩‍🎤นักแสดงสาธารณะ คือใคร?

▪️นักแสดงละคร ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬาอาชีพ หรือนักแสดง เพื่อความบันเทิงใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงเดี่ยว เป็นหมู่หรือคณะ หรือแข่งขันเป็นทีม เช่น นักแสดงละครเวที นักแสดงภาพยนตร์ นักแสดงละครวิทยุ นักแสดงละครโทรทัศน์

ผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์ นักแสดงตลก นายแบบ นางแบบ นักพูดรายการทอล์คโชว์

นักมวยอาชีพ นักฟุตบอลอาชีพ เป็นต้น

👉มีหน้าที่ยื่นรายการและชำระภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาปีละ 2 ครั้ง

 (1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้นำเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม - มิถุนายน ไปยื่นรายการและชำระภาษีภายในเดือนกันยายนของทุกปีภาษี โดยใช้แบบ ภ.ง.ด.94

(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้นำเงินไดที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ไปยื่นรายการและชำระภาษีภายใน เดือนมีนาคมของปีถัดไป โดยใช้แบบ ภ.ง.ด.90

*ทั้งนี้ ให้นำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีที่ชำระไว้ตาม (1) มาถือเป็นเครดิตภาษีในการคำนวณภาษี

👉การเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาของนักแสดงสาธารณะ ให้คำนวณหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา ดังนี้

(1) หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร

(2) หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา ดังนี้

    (ก) สำหรับเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 60

    (ข) สำหรับเงินได้ส่วนที่เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 40

*การหักค่าใช้จ่ายตาม (ก) และ (ข) รวมกันต้องไม่เกิน 600,000 บาท

ที่มา : กรมสรรพากร

➡️https://www.rd.go.th/3551.html

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร