งานสัมมนา "การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ"

📊งานสัมมนา “การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ”

มาเรียนรู้การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้และบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

🌟งานสัมมนาในครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้กับ

📈การควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชีตามกรอบแนวคิดของ COSO และ COBIT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

☑️ประเด็นที่ควรทบทวนเกี่ยวกับองค์ประกอบการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางบัญชี

📈ภัยคุกคามและแนวทางการป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบกับนักบัญชี

☑️ รูปแบบของภัยหรือการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์บนโลกไซเบอร์

☑️ แนวทางการป้องกันภัยบนโลกไซเบอร์

📈การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการจัดการความเสี่ยงในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

☑️ความเสี่ยงเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบสารสนเทศทางการบัญชี

☑️จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบสารสนเทศทางการบัญชี

📈ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบทางด้านระบบสารสนเทศ

☑️เหตุผลว่าทำไมต้องมี IT Audit เข้ามาเกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี

☑️คุณสมบัติหรือบทบาท หน้าที่ของผู้ตรวจสอบทางด้านระบบสารสนเทศ ( IT Auditor)

☑️ขั้นตอนการตรวจสอบทางด้านระบบสารสนเทศ

📈การควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี General Control และ Application Control

☑️การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี (IT General Controls)

☑️การควบคุมเฉพาะระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Applications Controls)

☑️ผังงานและวิธีการเขียนเอกสาร (Application Controls Diagram)

👨‍💼งานสัมมนานี้เหมาะกับใคร

☑️นักบัญชีที่มีความพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีความต้องการเก็บชั่วโมง CPD

☑️ผู้สอบบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และมีความต้องการเก็บชั่วโมง CPD

☑️ผู้ที่มีความสนใจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน

จำนวนชั่วโมงอบรม CPD

☑️นักบัญชี 6 ชั่วโมง

☑️ผู้สอบบัญชี 6 ชั่วโมง

🗓วัน - เวลา - สถานที่

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563

โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ

296 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โรงแรมตั้งอยู่ข้างสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี

เวลาในการสัมมนา 09.00 – 16.30 น.

💲ราคาอบรมสัมมนา (รวมอาหารกลางวัน / Coffee break เช้า-บ่าย)

ค่าอบรมสัมมนา 2,000 บาท / ท่าน (ราคาสุทธิ 2,140 บาท)

พิเศษ ! รับสิทธิ์ใช้งานระบบ AccRevo ฟรี 1 ปี

➡️ช่องทางการชำระเงิน

สามารถโอนเงินได้ที่....

เลขบัญชี : 203-216241-4

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวย่อ SCB

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

*สลิปโอนเงิน แจ้งมา Finance@cnrgroupcompany.com ได้เลยนะคะ

ข้อมูลสำหรับการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง 9บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549108762


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร