งานสัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs และการปฏิบัติงานสอบบัญชี” #2

📊งานสัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs และการปฏิบัติงานสอบบัญชี”

มาเรียนรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ถูกต้องพร้อมออกงบการเงินที่สมบูรณ์

และเทคนิคการปฎิบัติงานสอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบ

🌟NPAEs หรือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งเป็นหนึ่งกิจการที่มีความสำคัญต่อแรงผลักดันของระบบเศรษฐกิจประเทศ หลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดสัมมนา “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs” ขึ้นเพื่อให้นักบัญชี ผู้สอบบัญชี หรือผู้ที่สนใจ ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง นำไปสู่แนวปฏิบัตที่ถูกต้อง รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพบัญชีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

🌟งานสัมมนาในครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้กับ

📈มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE

☑️กรอบแนวคิดในการจัดทำงบการเงิน

☑️การนำเสนองบการเงิน

☑️เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

☑️ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

☑️สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

☑️อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

☑️การรับรู้รายได้

☑️ต้นทุนการกู้ยืม

☑️ประมาณการหนี้สิน

📈การปฏิบัติงานสอบบัญชี

☑️ความสำคัญ และกระบวนการของการสอบบัญชี

☑️หลักการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ควรทราบ

☑️การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน

☑️เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

☑️การประเมินความเสี่ยง และการกำหนดความมีสาระสําคัญในการตรวจสอบงบการเงิน

☑️ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาการทุจริต

👨‍💼งานสัมมนานี้เหมาะกับใคร

☑️นักบัญชีที่มีความพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีความต้องการเก็บชั่วโมง CPD

☑️ผู้สอบบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และมีความต้องการเก็บชั่วโมง CPD

☑️ผู้ที่มีความสนใจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน

🗓วัน - เวลา - สถานที่

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563

โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ

296 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โรงแรมตั้งอยู่ข้างสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี

เวลาในการสัมมนา 09.00 – 16.30 น.

💲ราคาอบรมสัมมนา (รวมอาหารกลางวัน / Coffee break เช้า-บ่าย)

ค่าอบรมสัมมนา 2,000 บาท / ท่าน (ราคาสุทธิ 2,140 บาท)

พิเศษ ! รับสิทธิ์ใช้งานระบบ AccRevo ฟรี 1 ปี (สำหรับผู้ที่ชำระค่าบริการ)

➡️ช่องทางการชำระเงิน


สามารถโอนเงินได้ที่....

เลขบัญชี : 203-216241-4

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวย่อ SCB

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

อย่ารอช้านะคะ !! จำกัดที่นั่งเพียงแค่ 50 ที่นั่งเท่านั้น

สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.accrevo.com/events/item/89

*สลิปโอนเงิน แจ้งมา Finance@cnrgroupcompany.com ได้เลยนะคะ


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร