งานสัมมนา “เตรียมรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับการทำงาน”

📊งานสัมมนา “เตรียมรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับการทำงาน”

มาเรียนรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้นักบัญชีทุกท่านต้องปรับรูปแบบ การทำงานให้สอดคล้องมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ เพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับธุรกิจที่เปลี่ยนไปได้นะคะ

🌟งานสัมมนาในครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้กับ

📈มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลง

☑️กรอบแนวคิดฉบับใหม่

☑️การนำเสนองบการเงิน

☑️นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

☑️เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

☑️การรายงานทางการเงินระหว่างกาล

☑️ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

☑️การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

☑️เครื่องมือทางการเงิน

☑️ปัญหาทางปฏิบัติของรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

☑️สัญญาเช่า

☑️การรวมธุรกิจ

👨‍💼งานสัมมนานี้เหมาะกับใคร

☑️นักบัญชีที่มีความพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีความต้องการเก็บชั่วโมง CPD

☑️ผู้สอบบัญชีที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และมีความต้องการเก็บชั่วโมง CPD

☑️ผู้ที่มีความสนใจหรือทำงานเกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน

จำนวนชั่วโมงอบรม CPD

☑️นักบัญชี 6 ชั่วโมง

☑️ผู้สอบบัญชี 6 ชั่วโมง

🗓วัน - เวลา - สถานที่

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563

โรงแรม เอเชีย กรุงเทพ

296 ถนน พญาไท แขวง ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โรงแรมตั้งอยู่ข้างสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี

เวลาในการสัมมนา 09.00 – 16.30 น.

💲ราคาอบรมสัมมนา (รวมอาหารกลางวัน / Coffee break เช้า-บ่าย)

ค่าอบรมสัมมนา 2,000 บาท / ท่าน (ราคาสุทธิ 2,140 บาท)

พิเศษ ! รับสิทธิ์ใช้งานระบบ AccRevo ฟรี 1 ปี

➡️ช่องทางการชำระเงิน


สามารถโอนเงินได้ที่....

เลขบัญชี : 203-216241-4

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวย่อ SCB

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

สำรองที่นั่งได้ที่ inbox เพจ Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

*สลิปโอนเงิน แจ้งมา Finance@cnrgroupcompany.com ได้เลยนะคะ


ข้อมูลสำหรับการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 9 ห้อง 9บี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549108762

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
086-5316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร