กรมสรรพากรจับมือ OECD และ UNDP เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ

📄🧑‍⚖️กรมสรรพากรจับมือ OECD และ UNDP เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ ยกระดับ ผู้ตรวจสอบภาษีไทยในการจัดการกับการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ

กรมสรรพากรเปิดตัวเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without Borders : TIWB) อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ

สร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มทักษะและเทคนิคในการตรวจสอบภาษีเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมสรรพากร ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme หรือ UNDP) สรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Her Majesty Revenue and Custom หรือ HMRC) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากรในฐานะกรรมการบริหารของ TIWB เปิดเผยว่า “ภายใต้โครงการดังกล่าวกรมสรรพากรจะร่วมมือกับหน่วยงานสรรพากรและศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์เหนือ(Her Majesty Revenue and Custom หรือ HMRC) ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และเทคนิคการตรวจสอบด้านภาษีระหว่างประเทศ ตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรด้านธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) เพื่อยกระดับการตรวจสอบภาษีตามมาตรฐานสากล การป้องกันการหลบหลีกและหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ (International Tax Avoidance and Evasion) และการจัดเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and Gas) และภาคการผลิต (Manufacturing)”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในช่วงที่ผ่านมา หลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย มีความท้าทายในการบริหารจัดเก็บภาษีจากการเปลี่ยนแปลง การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกรรมภาษีระหว่างประเทศที่เกิดจากธุรกิจประเภทออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงกันข้ามประเทศโดยไม่มีพรมแดนขวางกั้น รวมทั้งความท้าทายจากบริษัทในเครือของบริษัทข้ามชาติ (MNES) ที่มีการวางแผนเพื่อหลบหลีกหรือหลีกเสี่ยงการเสียภาษี ดังนั้น การเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษี ระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without Bordersหรือ TWB) ของกรมสรรพากรจะช่วยยกระดับ ความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะ หรือเทคนิคด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งการพัฒนากฎหมายและกระบวนการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรให้สามารถรองรับกับความท้าทาย ในการจัดเก็บภาษีในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว"

TIWB เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) และส านักงาน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Development Programme หรือ UNDP) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงาน พัฒนาประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบภาษี ของประเทศก าลังพัฒนา และเสริมสร้างความร่วมมือด้านภาษีระหว่างประเทศ โดยมีการประสานกับหน่วยงาน ของประเทศที่มีความพร้อมให้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือให้ค าปรึกษา กับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผ่านกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. ๑๑๖๑

ที่มา : กรมสรรพากร

➡️สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ : https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/news/2565thai/news6_2565.pdf

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
Park Silom ชั้น 14 ห้อง 1406 1 ถนน คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดตามข่าวสาร