งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ📊งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ


งบการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ามี รายได้ และ ค่าใช้จ่าย เป็นเท่าใด สำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง


💲รายได้ - ค่าใช้จ่าย = กำไร (ขาดทุน)


📈รายได้

รายได้ > ค่าใช้จ่าย = กำไรสุทธิ

◾รายได้จากการขายและการให้บริการ

◾รายได้อื่น เช่น กำไรจากการขายสินทรัพย์


📉ค่าใช้จ่าย

รายได้ < ค่าใช้จ่าย = ขาดทุนสุทธิ

◾ต้นทุนขายและการให้บริการ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าเสื่อมราคา

◾ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เช่น เงินเดือน ค่าโฆษณา หนี้สูญ

◾ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ต้นทุนทางการเงิน/ดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้


📑แผนภูมิของกำไรสุทธิ

รายได้รวม - ต้นทุนขาย

กำไรขั้นต้น – ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี EBIT - ดอกเบี้ย

กำไรก่อนภาษี - ภาษี

= กำไรสุทธิ


◾EBIT = กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี หรือ กำไรจากการดำเนินงาน

◾EBITDA = กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร