6 มุมมองการบริหารธุรกิจ นอกเหนือไปจากตัวเลข ของการบัญชีบริหาร


🟠6 มุมมองการบริหารธุรกิจ นอกเหนือไปจากตัวเลข ของการบัญชีบริหาร


🌟เพื่อให้สามารถวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด


1.มุมมองด้านจริยธรรม

หากขาดจริยธรรม ขาดความเชื่อมั่นบนพื้นฐานความเที่ยงตรงของธุรกิจแล้ว การดำเนินเนินธุรกิจ ย่อมขาดประสิทธิภาพอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรง เราควรปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรม คือ “หลักปฏิบัติทางด้านจริยธรรมในวิชาชีพ”


2.มุมมองด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ คือ “แผนการแข่งขัน” ที่ทำให้บริษัทเป็นที่สนใจของลูกค้าด้วยการทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง และ นำเสนอคุณค่าที่โดดเด่นให้กับลูกค้า

◾️การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า

◾️ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติงาน

◾️ความเป็นผู้นำทางด้านสินค้า


3.มุมมองด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร

เป็นกระบวนการที่บริษัทใช้ในการระบุความเสี่ยงและพัฒนาวิธีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น “เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล” ว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้

*ทุกกลยุทธ์ การวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเสมอ


4.มุมมองด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

เป็นแนวคิดที่กำหนดให้บริษัทคำนึงถึงความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเมื่อต้องตัดสินใจการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็นการกระทำด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ได้ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


5.มุมมองด้านการจัดการกระบวนการ

กระบวนการทางธุรกิจ คือ ขั้นตอนการทำงานที่ถูกนำมาใช้เพื่อทำงานบางอย่างในธุรกิจ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของหลายแผนก ดังนั้นผู้บริหารจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกันข้ามแผนก เรียกว่า “ห่วงโซ่คุณค่า”


6.ภาวะผู้นำ

พนักงานในองค์กรมีความหลากหลาย ทั้งด้านความต้องการ ความเชื่อ และเป้าหมายการทำงานผู้นำจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสามัคคี คือ

◾️ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

◾️ทำการตัดสินใจให้ดีที่สุด

*ผู้นำจึงจำเป็นต้องเข้าใจ แรงจูงใจภายใน,แรงจูงใจภายนอก, การอคติทางความคิด

บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
0865316211
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร