สินทรัพย์ (Asset) คืออะไร?

สินทรัพย์ Asset🏢 = ทรัพยากรที่มีอยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง เศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต


🟠ตัวอย่างสินทรัพย์ : สิทธิการเช่าที่ดิน แม้ว่าที่ดินที่กิจการใช้ดำเนินงานจะไม่ได้เป็นเจ้าของเอง แต่ก็ถือเป็นสินทรัพย์

1.อยู่ในความควบคุมของกิจการ

▪️กิจการสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินนี้ได้ ขณะที่ยังเป็นผู้เช่าอยู่

2.ผลของเหตุการณ์ในอดีต

▪️กิจการได้ทำการเช่าที่ดินนี้ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว

3.ได้รับประโยชน์ในอนาคต

▪️กิจการยังเช่าที่ดินนี้อยู่ สามารถใช้ประโยชน์ต่างๆได้ เช่น ใช้เป็นพื้นที่สำนักงาน ให้สิทธิในการเช่าต่อ

✨สินทรัพย์แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ

1.สินทรัพย์หมุนเวียน

= สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถหมุนเวียนได้เร็ว ภายในไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า

▪️เงินสดหรือเทียบเท่า

- เงินสดที่กิจการมีอยู่ในมือ สามารถนำมาใช้ได้ทันที หรือรายการเทียบเท่าที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที

▪️เงินลงทุนชั่วคราว

- เงินที่กิจการนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อหวังดอกผลหรือกำไรจากการลงทุนนั้น

▪️ลูกหนี้การค้า

- เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือบริการของเรา

▪️เงินให้กู้ระยะสั้น

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

▪️สินค้าคงเหลือ

- สินค้าที่กิจการมีไว้เพื่อขาย หรือเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต

▪️สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า : เงินที่กิจการได้จ่ายไปก่อนเพื่อได้รับสินค้าในอนาคต

- รายได้ค้างรับ : รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่กิจการยังไม่ได้รับชำระเงิน

2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

= สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้ในครอบครองในระยะยาว เกินกว่า 1 ปี รวมถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

▪️เงินลงทุนระยะยาว

- เงินลงทุนที่กิจการมีความต้องการที่จะลงทุนระยะยาว

▪️ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน ระยะเวลามากกว่า 1 ปี

▪️สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน ค่าความนิยม โปรแกรมคอมพิวเตอร์

▪️สินทรัพย์อื่น

- สินทรัพย์อื่นที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น

🌟สินทรัพย์หมุนเวียน + สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน = สินทรัพย์รวม


☑️☑️ สนใจทดลองใช้ระบบ AccRevo ☑️☑️

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

คลิกที่ลิ้งค์เลยค่า >> https://bit.ly/2H8HqFE

➡️ ติดตามข่าวสาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ID Line : @accrevo

Facebook : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

Instagram : accrevo_ai

Youtube chanel : Accrevo : Platform บัญชีดิจิทัล

โทร : 086-531-6211

Website : www.accrevo.com


บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด
096-2974566
Mon - Fri: 09.00 - 17.30
317 Kamol Sukosol Building 9th Floor Unit 9B, Silom Rd, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
ติดตามข่าวสาร