Mon - Fri : 09:00 - 17:30
customercare@accrevo.com

คู่มือการใช้งาน

1. วิธีการเพิ่มผู้ใช้งานระบบ

2. วิธีตั้งค่าบริษัท

3. วิธีการเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

4. วิธีการเพิ่มโลโก้ Accistant

5. วิธีการเพิ่มช่องทางการชำระเงิน Accistant

6. วิธีการเพิ่มลูกค้า/คู่ค้าใหม่ Accistant

7. วิธีการเพิ่มสินค้า/บริการของบริษัท Accistant

8. วิธีการสร้างใบเสนอราคา Accistant

9. วิธีการออกใบแจ้งหนี้/วางบิลจากใบเสนอราคา Accistant

10. วิธีออกใบเสร็จรับเงิน จากใบแจ้งหนี้/วางบิล Accistant

11. วิธีสร้างใบเสร็จรับเงินใหม่ Accistant

12. วิธีแก้ไขเอกสาร Accistant

13.วิธีสร้างใบสั่งซื้อใหม่ Accistant

14. วิธีสร้างใบรับสินค้าใหม่ Accistant

15. วิธีสร้างใบสำคัญจ่ายใหม่ (PV) Accistant

16. วิธีสร้างใบสำคัญจ่ายจากใบรับสินค้า (PVS) Accistant

17. วิธีสร้างใบรับรองแทนใบเสร็จ Accistant

18. วิธีสร้างใบหัก ณ ที่จ่าย Accistant

19. วิธีแก้ไขใบหัก ณ ที่จ่าย Accistant

20. วิธีการส่งเอกสารให้นักบัญชี Accistant

การรันเลขที่เอกสาร

เมื่อสร้างเอกสารเสร็จแล้ว เอกสารจะสามารถรันเลขที่เอกสารได้ต่อเมื่อ ปรับสถานะเป็นดังนี้

ชื่อเอกสาร สถานะที่รันเลขที่เอกสาร
ใบเสนอราคา เมื่อสร้างเสร็จ เลขที่เอกสารจะรันให้อัตโนมัติ
ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ เลขที่ยังไม่ขึ้น ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น “รอชำระ” หรือ “สร้างใบเสร็จรับเงิน”
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี เลขที่ยังไม่ขึ้น ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น “อนุมัติ”
ใบลดหนี้ เลขที่ยังไม่ขึ้น ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น “อนุมัติ”
ใบเพิ่มหนี้ เลขที่ยังไม่ขึ้น ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น “อนุมัติ”
ใบสั่งซื้อ เมื่อสร้างเสร็จ ลขที่เอกสารจะรันให้อัตโนมัติ
ใบรับสินค้า เลขที่ยังไม่ขึ้น ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น “รอชำระ” หรือ “ทำเบิกจ่าย”
ใบสำคัญจ่าย เลขที่ยังไม่ขึ้น ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น “จ่ายแล้ว”
ใบรับรองแทนใบเสร็จ เลขที่ยังไม่ขึ้น ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น “อนุมัติ”
ใบหัก ณ ที่จ่าย เลขที่ยังไม่ขึ้น ต้องเปลี่ยนสถานะเป็น “อนุมัติ”

การส่งเอกสารให้สำนักงานบัญชี

เอกสารที่ส่งมาหานักบัญชี ต้องเป็นเอกสารที่ปรับสถานะเป็นดังนี้

ชื่อเอกสาร สถานะที่ขอมูลจะถูกส่งให้สำนักงานบัญชี
ใบเสนอราคา “สร้างใบแจ้งหนี้”
ใบวางบิล / ใบแจ้งหนี้ “สร้างใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี”
ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี “อนุมัติ”
ใบลดหนี้ “อนุมัติ”
ใบเพิ่มหนี้ “อนุมัติ”
ใบสั่งซื้อ “สร้างใบรับสินค้า”
ใบรับสินค้า “ทำเบิกจ่าย”
ใบสำคัญจ่าย “จ่ายแล้ว”
ใบรับรองแทนใบเสร็จ “อนุมัติ”
ใบหัก ณ ที่จ่าย “อนุมัติ”

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

สามารถรวมยอดทั้งหมด และออกใบเสร็จแบบรวมยอดเป็นรายวันได้ดังนี้